Регламент

 

 

Затверджено

рішенням Мостиської міської

ради від 11.11.2015 року №1

«Про затвердження регламенту роботи

 Мостиської міської ради»

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

роботи Мостиської міської ради

 

                                                     Розділ І.   Загальні положення

 

Стаття І

 1. Мостиська міська рада (надалі – Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Загальний склад ради становить 26 депутатів, які обрані виборцями міста Мостиська на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 3. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Строк повноважень Ради встановлюється Конституцією України (ч.7 ст. 45 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“).
 5. Депутати міської ради представляють інтереси всіх територіальних громад, від яких їх обрано.

 

Стаття 2

 1. Регламент Ради (надалі – Регламент) встановлює:

-  порядок скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань; 

- порядок роботи сесії Ради; порядок проведення пленарних засідань Ради;

- порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради;

- порядок утворення і затвердження персонального складу виконавчого комітету, затвердження посадових осіб Ради; 

- порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради;

- порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією України і законами України.

   2. Регламент міської ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови міської ради, виконкому ради, постійних комісій в порядку встановленому цим Регламентом.

 

Стаття 3

   Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується через роботу сесій, голови та секретаря міської ради, постійних комісій ради, депутатів, виконкому міської ради.

 

Стаття 4

   Міська рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого комітету ради, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету.

 

Стаття 5

   1.Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконання.

   2.Рішення міської ради, прийняті у межах наданих їх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

 

Стаття 6

 1. Засідання міської ради, її виконкому, постійних комісій є гласним та відкритим, за винятками, передбачені цим Регламентом.

Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади м. Мостиська у встановленому цим Регламентом порядку.

На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількість сидячих місць у сесійній залі.

 1. Міська рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.
 2.  Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, а також транслюванням засідань по радіо і телебаченню, у мережі Інтернет, через гучномовці за межі будинку Ради, офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-Сайті Ради. Порядок офіційного оприлюднення рішень Ради може встановлюватися окремим положенням, прийнятим Радою у порядку, встановленому цим Регламентом.

 

Стаття 7

 1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за їх запрошенням гості та посадові особи.
 2. Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

     Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

 1. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.
  1. Запрошені посадові особи зобов’язані з’явитися на засідання ради.

 

Стаття 8

 1. Закриті пленарні засідання Ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, проводяться за рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради.
 2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною.
 3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням Ради у межах чинного законодавства України. 

Стаття 9

   Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

 

Стаття 10

   Діяльність міської ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови міської ради, виконкому ради, постійних комісій та депутатів.

 

                                                  Розділ 2. Сесія Мостиської міської ради

Глава 2.1. Сесія міської ради

 

Стаття 11

   Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань ради, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

 

Стаття 12

   Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал. Тривалість сесії визначається радою. Можуть скликатися позачергові сесії.

 

Стаття 13

   Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

 

Стаття 14

   Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 15

 

 1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.
 2. В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший, встановлений ним час.
 3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред’явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

 

 

Глава 2.2. Порядок проведення першої

сесії новообраної ради

 

Стаття 16

    Перша сесія новообраної ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

 

Стаття 17

   Першу сесію міської ради скликає і веде голова міської територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. Рада приймає до відома інформацію міської територіальної виборчої комісії про результати виборів.

 

Стаття 18

   Для внесення пропозицій щодо проведення І-ої сесії новообраної ради питань, які передбачається внести на її розгляд, головою міської територіальної виборчої комісії разом з головою міської ради організовують формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів цієї ради.

 

Глава 2.3. Чергові сесії

 

Стаття 19

 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликає міський голова з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал. У цьому разі сесію відкриває та веде міський голова.
 2. Сесію Ради скликає секретар Ради у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості з інших причин скликати сесію Ради, а саме:

2.1.  Якщо сесію міський голова не скликає у законодавчо встановлені терміни.

2.2.  Якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін на вимогу не менш як однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

 1. У разі, якщо міський голова або секретар Ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради, сесію можуть скликати депутати Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійна комісія Ради.
 2.  У разі, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, її відкриває та веде один з депутатів, що входить до складу відповідної постійної комісії, або був одним з ініціаторів скликання сесії, відповідно до рішення Ради.
 3. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до пленарного засідання сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до пленарного засідання сесії Ради.

 

Стаття 20

 1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій.
 2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення.
 3. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради секретаріат Ради доводить до відома кожного депутата Ради у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, або здійснюється повідомлення через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради. 

 

Стаття 21

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, постійною комісією ради.

      Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами, подаються секретарю ради з зазначенням питань і , за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

 1. Позачергова сесія міської ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у десятиденний термін після надходження пропозицій про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.
 2. Документи позачергової сесії міської ради видаються депутатам при їх реєстрації.
 3. У разі запровадження в Україні або на території Львівської області, Мостиського району, м.Мостиська воєнного режиму надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян міська рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі секретар міської ради повідомляє терміново депутатів про місце засідань міської ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку міської ради, а в іншому приміщенні.

 

Глава 2.4. Секретар ради

 

Стаття 22

-          за дорученням голови міської ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

-          проводить реєстрацію депутатів;

-          організовує ведення протоколу сесії, засідання;

-          відповідає за друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного редакційною комісією;

-          виконує інші доручення ради.

 

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

 

Стаття 23

 1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.
 2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповіних постійних комісіях ради.
 3. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради, за погодженням не менше двох третин від кількості присутніх на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. В цьому випадку під час відсутності комісії голосування не проводиться.
 4. Основою для формування порядку денного наступної сесії є перспективний план роботи ради, який затверджується сесією ради.

 

Стаття 24

 

    Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова міської ради, постійні комісії.

 

Стаття 25 

 1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити : На бланку рішення міської ради в правому верхньому куті „Проект”, лівій стороні бланку – назва рішення; нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обгрунтування та розрахунки економічного ефекту від його прийняття.
 2. Проект рішення повинен складатися з таких частин :  

  - мотивуючої – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

     - вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання даного завдання;

     -  заключної в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки постійних комісій ради, виконавчого комітету.

4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи) :

     - автора проекту, керівника управління, організації, підпорядкованих міській раді, в компетенцію якого входить дане питання, відповідної галузевої постійної комісії, секретаря міської ради. При наявності в проекті рішення питань, які належать до компетенції інших керівників виконавчих органів - візи цих  керівників.

5. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дата візування. Віза проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином : зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.

7. Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркушу залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм , праве – не менше, ніж 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє – не менше, як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля лицевої сторони аркуша.

 

Стаття 26

     Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного варіанту покладається на ініціаторів проекту.

 

Стаття 27

 1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів (документів), що мають безпосереднє до них відношення, подаються секретарю ради за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виноситься на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 5 днів до відкриття сесії.

 

Стаття 28

    Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями секретарю ради не пізніше ніж за 5 днів до відкриття чергової сесії.

 

Стаття 29

   Узагальнені секретарем ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

 

Стаття 30

   Відповідальність за своєчасну підготовку всієї друкованої продукції на сесію покладається на апарат міської ради.

 

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

 

Стаття 31

 1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради.
 2. До порядку денного сесії включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

 

Стаття 32

 1. Проект порядку денного сесії ради готується головою ради та повідомляється депутатів не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 2. До порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконкому міської ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.
 3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 4. Пропозиції до порядку денного сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду радою.

 

Стаття 33

 1. Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Рішення про включення питання що ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх фактичної кількості. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.
 3. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
 4. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

 

Стаття 34

 1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 2. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

 

Стаття 35

   До порядку денного кожного останнього в році пленарного засідання без голосування включаються питання „Про причини відсутності депутатів” і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом. У разі необхідності для розгляду цього питання можуть проводитися додаткові засідання ради.

 

 

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 36

1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням статей 15 і 16 цього Регламенту.

Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання: 
1) затвердження регламенту ради; 

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;
5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ;

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 

9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру міському голові; 

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом; 

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом; 

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови; 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 
21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них; 
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України" ;
25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

 27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів місцевого референдуму;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів ; 
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 
35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; 
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 
45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом; 

48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади; 

50) вирішення відповідно до закону питання про мову , якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях; 
51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;
53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;
55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

    3.Міська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

 

Стаття 37

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання о 15 годині.
 2. На початку засідання (без включення цього питання до порядку денного) відводиться до 15 хв. для стислих (до 3-х хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошення депутатських запитів, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
 3. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включаються питання, які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії („Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймається. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

 

Стаття 38

    Рішенням ради її засідання може бути продовжене в інший робочий день та понад визначений робочий час.

 

Стаття 39

    Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

 

Стаття 40

    Рішення ради (крім процедурних) приймається лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

 

Стаття 41

 1. Засідання ради відкриває, веде та закриває міський голова.
 2. У випадках, передбачених ст.20 Регламенту ці функції може здійснювати секретар міської ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Під час розгляду питання щодо головуючого на засіданні, він займає місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.

 

Стаття 42

   Головуючий на пленарному засіданні ради :

-          відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

-          повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

-          вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

-          організовує розгляд питань порядку денного;

-          оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

-          надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, оголошує наступного оратора;

-          ставить запитання;

-          поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

-          створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-          проводить голосування, оголошує його результати;

-          забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

-          робить інформаційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

-          оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

-          вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

-          позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

-          здійснює інші повноваження, що визначені цим Регламентом.

 

Стаття 43

   Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

 

Стаття 44

   Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

 

Стаття 45

 1. Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового, альтернативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати частину депутатів, які її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
 2. Рейтингове, альтернативне голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
 3. Рейтингове голосування являє собою послідовність кількох голосувань „за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань „за” окремим депутатом не обмежується.

     Альтернативне голосування являє собою послідовність кількох голосувань „за” щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може голосувати „за” тільки один з варіантів.

     Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів головуючий може провести голосування альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.

 1. Головуючий на засіданні, голова ради, його заступник, секретар ради в рейтинговому, альтернативному голосуванні участі не беруть.
 2. Проведення  рейтингового, альтернативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

Стаття 46

 1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хв.
 2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

 

Стаття 47

   Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.

   2.Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

 

Стаття 48

   На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.

 

Стаття 49

  Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх  на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішення.

 

                                      Глава 2.8. Організація розгляду питань.

Стаття 50

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає :

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;

- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

- виступи депутатів з обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;

- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісій;

- виступи депутатів;

- виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;

- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);

- заключне слово доповідача і співдоповідача;

- уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

- виступи з мотивів голосування;

- голосування за проект рішення.

 1. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

 

Стаття 51

   Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються секретарю ради відразу після закінчення засідання.

 

Стаття 52

   1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хв., для співдоповідей – до 10 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.

   2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.

   3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 5 хвилин.

   4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, 1 години.

 

Стаття 53 

   1. Процедурним є питання, що стосується визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговоренню в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

   2. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні.

 

Стаття 54

   З одного і того ж питання депутат може мати виступ у обговоренні і задавати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова міської ради, заступник голови, голови постійних комісій.

 

Стаття 55

   1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

   2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.

   3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

 

Стаття 56

   Після закінчення часу, відведеного для виступів з даного питання, обговорення може продовжуватися  знову тільки за рішенням ради.

 

Стаття 57

   Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

 

Стаття 58

   1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.

   2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

 

Стаття 59

 

   За мотивованим зверненням голів постійних комісій ради головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання на 30 хвилин.

 

Глава 2.9. Прийняття рішень

Стаття 60

   1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.

   2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

   3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

   4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються через секретаря ради головуючому, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.

   5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

 

Стаття 61

   1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.

   2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради її органів є процедурним.

 

Стаття 62

   1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування за нього.

   2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.

   3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.

   4. Якщо до проекту рішення або до його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення з врахуванням Глави 2.13 цього Регламенту. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення, уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект ухвали голосується в цілому.

   5. У випадках, коли рішення неможливо прийняти за розбіжністю пропозицій та їх великою кількістю, воно приймається спочатку в першому читанні, а після збору зауважень і пропозицій від постійних комісій, окремих депутатів та узгодження в другому читанні.

 

Стаття 63

   1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

   2. За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

 

Стаття 64

   1. Рада приймає рішення відкритим або таємним голосуванням.

   2. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках :

      - обрання секретаря ради;

      - дострокове припинення повноважень секретаря ради;

      - прийняття рішення про недовіру міському голові.

 

Стаття 65

 

   Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України та цьому Регламенту.

 

Стаття 66

 

   Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосувало 2/3 від загального складу ради.

 

Стаття 67

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший термін введення цих рішень у дію. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 20-денний термін після їх прийняття на офіційному сайті Ради або в інший визначений спосіб.

Рішення міської ради, які містять інформацію про фізичну особу, підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних».

Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття і оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший спосіб із вилученням інформації про особу (шляхом механічного втручання або заміни даних про особу словом ОСОБА, місця проживання словом АДРЕСА).

  Контроль за виконанням рішень Ради та персональну відповідальність несе секретар Ради. 

 

Стаття 68

   1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються спеціалістами міської ради та автором рішення і в 10-ти денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.

   2. Головуючий на засіданні повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10-ти днів з дня їх прийняття.

 

Стаття 69

   1.  Підписане рішення є оригіналом і зберігається в раді. Всі інші примірники є копіями.

   2.  В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності.

 

Глава 2.10. Порядок розгляду питань пов’язаних з прийняттям

міського бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 70

   Формування бюджету є обов’язком виконавчого комітету міської ради, що здійснюється в співпраці з постійною комісією з питань бюджету.

 

Стаття 71

 

Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік на основі інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний стан, рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання комісії з питань бюджету з врахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік, відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.

Проект міського бюджету м. Мостиськ повинен бути наданий депутатам шляхом електронного листування не пізніше як за п’ять днів до терміну закінчення розгляду цього проекту у постійних комісіях Ради.

 

Стаття 72

 1. Засідання постійних комісій з питання формування бюджету відбувається у присутності головного бухгалтера міської ради, секретаря ради і голови постійної комісії з питань бюджету.
 2.  Головам постійних комісій слово для виступу надається обов’язково /при їх бажанні/ в межах відведеного часу для виступів.
 3. Якщо постійна комісія або депутат Ради подають пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати Ради подають до кожної поправки письмове обгрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду. 

 

Стаття 73

Депутату, який вніс пропозиції, за його проханням надається слово для виступу.

 

Стаття 74

   1.  Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ, або передати своє право на виступ іншому депутату, чи помінятись з ним чергою, повідомивши про це письмово секретарю сесії.

   2.  У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

 

Стаття 75

   Слово щодо порядку ведення засідання ради, постановки питання про неприйнятність для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надаються ним на засіданні позачергово, але не перериваючи оратора.

 

Стаття 76

   1.    Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити оголошуються з трибуни.

   2. Уповноважені представники постійних комісій ради, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

 

Глава 2.11. Розгляд питань про неприйнятність та

відкладальних питань

Стаття 77

   В ході обговорення пропозицій, рішень та його структурних частин депутати, голова, секретар ради в будь-який момент можуть порушити питання про їх неприйнятність на підставі:

   - їх невідповідності Конституції або чинним законам;

   - що їх прийняття не входить до компетенції ради;

   - що наслідком їх прийняття буде незгодне скорочення надходжень або виникнення або збільшення видатків з бюджету.

 

Стаття 78

   1. Депутати, голова, секретар ради до початку дебатів і в ході їх можуть поставити відкладальне питання щодо обговорюваного питання порядку денного, документа, рішення чи їх структурної частини, пропонуючи не розглядати його взагалі або відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення з нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

   2.  Рішення з відкладальних питань приймається більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

 

Стаття 79

   1. Після доопрацювання тексту, щодо якого прийнято рішення про неприйнятність, голова комісії вносить повторно відповідний текст на розгляд ради.

   2.  У разі, коли текст доопрацьовано з метою зняття питання про неприйнятність, він підлягає розгляду в загальному порядку, не виключаючи нового висунення питання про неприйнятність.

   3. Якщо у висновку головної постійної комісії підтримується питання про неприйнятність, головуючий вносить на засіданні пропозицію про вилучення відповідного тексту. Якщо у висновку головної постійної комісії зазначені питання про неприйнятність відхилені вмотивовано, то відповідний текст розглядається радою по суті.

 

Глава 2.12. Порядок голосування пропозицій

Стаття 80

   1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення депутатів щодо них.

   2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

 

Стаття 81

   1.  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.

   2.  Якщо окрема думка депутата містить пропозиції обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

   3.  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

   4.  Відхилення радою пропозицій і поправки при повторному їх внесенні /в ході розгляду того ж порядку денного/ щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставиться крім випадку, коли після скасування рішення щодо тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 82

   1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування, у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

   2. Висунуті щодо пропозицій питання про неприйнятність чи відкладальні питання ставляться на голосування в цій послідовності, але до голосування щодо пропозиції в цілому.

 

Стаття 83

 

   1. Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка відхиляється в цілому.

   2. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тією більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

 

Стаття 84

   1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

   2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

   3. У разі внесення до пропозицій двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесенням до неї поправок.

 

Стаття 85

   1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

   2. Відхилення пропозицій про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, не прийняттям рішення про його схвалення і не виключає необхідності проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

   3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні за своїм розсудом для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування ту частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозицій про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію в такій же формі.

 

Стаття 86

   1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту або той хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.

   2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки як пропозиції окремо.

   3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

   4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Глава 2.13. Дисципліна і етика пленарних засідань

 

Стаття 87

   1. На засіданні оратор не повинен вживати образливих висловлювань та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

   2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.

   3. Якщо оратор виступав на засіданні без дозволу головуючого, головуючий позбавляє його права виступу.

   4. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

 

Стаття 88

   Якщо депутат вважає, що оратор або головуючий на засіданні невірно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово. Якщо потрібна інформація, на думку депутата, міститься у секретаря ради в інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутату слово в кінці засідання за його зверненням.

 

Стаття 89

   1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу /криком, сплесками, вставанням тощо/.

   2. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу оратора терміном, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано з застосуванням до оратора заходів впливу щодо порушення ним вимог Регламенту.

 

Стаття 90

     Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання за згодою більшості присутніх депутатів, визначено шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії з питань депутатської етики, регламенту, дотримання законності рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати слово у трьох пленарних засіданнях. Це рішення доводиться до відома виборців.

 

Стаття 91

   1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

   2. Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до прокурора з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

 

Стаття 92

    1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

   2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада на пропозицію, внесену не менше як від двох третин депутатів, після скорочених дебатів може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань терміном на одне засідання.

 

Глава 2.14. Протокол і справа засідання.

 

Стаття 93

   1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретар ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

   2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного внесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

 

Стаття 94

   До протоколу засідання ради додається:

-          інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

-          інформація про реєстрацію запрошених;

-          результати поіменного та таємного голосування;

-          повні результати голосування;

-          висновки комісій ради щодо питань, які розглядаються на засіданні;

-          тексти не виголошених виступів депутатів;

-          окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

 

Розділ 3. Депутати, посадові особи міської ради.

Глава 3.1. Депутати міської ради.

Стаття 95

 1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.
 2.  Депутат Ради користується правом ухвального голосу зі всіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває право ухвального голосу з часу визнання його повноважень.
 3. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. 
 4. Депутат Ради має право: 

4.1. Обирати і бути обраним до органів Ради.

4.2. Офіційно представляти виборців у Раді та її органах. 

4.3. Пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами.

4.4. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного пленарних засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

4.5. Вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю. 

4.6. Вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них.

4.7. Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою. 

4.8. Порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб виконавчих органів Ради.

4.9. Брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на пленарному засіданні Ради.

4.10. Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.

4.11. Порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій.
4.12. Виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки. 
4.13. Ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Ради та її органів.

4.14. Оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

4.15. Об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту. 

5. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь. 

6. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються чинним законодавством України.

 

Стаття 96

   Депутатам міської ради видаються посвідчення та нагрудний знак “Депутат міської ради”. Депутат носить цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

 

Стаття 97

 1. Депутат Ради зобов'язаний:
  1.1. Дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів. 
  1.2. Брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. 
  1.3. Виконувати протокольні доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.
 2. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов'язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Стаття 98

 

   1. Участь у засіданні ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків з відшкодування йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

   2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради приймають: голова, а також комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

   3. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до якого його обрано. Депутат не може не брати участь в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає рішення щодо його персонально.

   4. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин..

   5. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово чи усно, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це секретаря ради.

 

Стаття 99

   У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або постійної комісії ради може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 100

   1. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках:

- поданням ним заяви про складання повноважень;

- відкликання його виборцями;

- у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення його волі;

- у зв’язку з обранням його депутатом іншої ради;

- визнанням його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- втрати ним громадянства України або його виїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість, що унеможливлює виконання ним депутатських обов’язків.

   2. Про дострокове припинення повноважень депутата ради приймає рішення і доручає міській комісії провести реєстрацію нового депутата Ради відповідно до статті 90 Закону України «Про місцеві вибори» замість вибулого.

   3. Рада не переглядає прийняту нею ухвалу про дострокове припинення повноважень депутата.

   4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складання ним повноважень не може відкликатися.

 

Глава 3.2. Міський голова

 

Стаття 101

   1. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом здійснює свої повноваження на постійній основі.

   2.  Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

   3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,  у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

   4. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням міського референдуму або за рішенням ради прийнятих шляхом таємного голосування не менше як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

 

Стаття 102

   1. Скликає  сесії ради, доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради, веде засідання ради.

   2. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведень рішень ради до виконавців,організовує контроль за їх виконанням.

   3.  Представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови та секретаря ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрати на їх утримання.

   4.  Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.

   5.  Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

   6.  Організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

   7. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

   8.  Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

   9.  Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

   10.  Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.

   11. Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.

   12. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

13. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідного законодавства.

   14.  Звітує перед громадою про свою діяльність не менше одного разу на рік.

   15.  Вирішує інші питання доручені йому радою.

   16.  Голова міської ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Глава 3.3. Секретар міської ради

Стаття 103

1. Секретар Ради є посадовою особою Ради і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту.

2. Секретаря Ради обирає Рада з числа її депутатів на термін повноважень Ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо: 

2.1. На день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови. 
2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану міським головою. 
2.3. Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради.

2.4. На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради. 

2.5. Посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. 

3. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру секретаря Ради, внесену на її розгляд, не менш як половиною депутатів від загального складу Ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить міський голова.

4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря Ради може бути внесене на розгляд Ради на вимогу міського голови або не менше однії третьої голосів депутатів від загального складу Ради.

5. За своєю посадою секретар Ради входить до складу виконавчого комітету.

 

Глава 3.4. Постійні та тимчасові комісії ради

 

Стаття 104

   Повноваження постійних комісій ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії, яке затверджено радою.

 

Стаття 105

 1. Рада утворена і обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
 2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар ради.
 3. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету м. Мостиськ, звіти про виконання програм і міського бюджету м. Мостиськ, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які подаються на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на пленарних засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями.
 4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою; кандидатури керівників виконавчих органів, комунальних підприємств, що призначає міський голова (за окремою процедурою, визначеною Радою); готують висновки з цих питань.
 5. Постійні комісії за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до компетенції Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради або її виконавчого комітету.
 6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та у порядку, визначеному законом України, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
 8. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
 9. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради.
 10. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
 11.  Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 12. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться у відкритому або закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі у її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.
 13. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з часу прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.
 14. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує секретаріат Ради. 
 15. За рішенням Ради можуть створюватись також інші комісії, робочі групи, у тому числі з включенням до їх складу посадових осіб виконавчих органів Ради та представників громадськості.

Глава 3.5. Депутатські групи та фракції

 

Стаття 106

 

 1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися у депутатські групи. Депутати об'єднуються у депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 2. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом терміну повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів Ради.
 3. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на термін повноважень відповідної Ради.

 

Стаття 107

 1. Депутатські фракції формуються на основі єдності поглядів або партійного членства депутатів.
 2. Політична партія має право формувати у Раді лише одну депутатську фракцію.
 3.  Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції повинна становити не менше трьох депутатів Ради.
 4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Діяльність фракцій визначається чинним законодавством України. Депутатські фракції можуть об’єднуватись у міжфракційні об’єднання.
 5. Депутатські фракції мають право:

5.1. На пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях, колегіях ради.
     5.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада; давати відповідні висновки з цих питань; ставити питання про порушення дисциплінарного провадження щодо посадових осіб місцевого самоврядування, призначення службового розслідування у певних ситуаціях чи проблемах.

5.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного.

5.4. Об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у Раді чи опозиції.

5.5. Здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.


Стаття 108

 

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється у секретаріаті Ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаріату Ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування депутатської фракції (групи). У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії.
 2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).
 3. Про виключення депутата з депутатської фракції або групи інформує Раду голова депутатської фракції або групи.
 4. Про припинення діяльності депутатської фракції (групи), склад якої стає меншим від необхідної мінімальної кількості депутатів, визначеної відповідно до цього Регламенту, оголошує секретар Ради на наступному пленарному засіданні Ради після настання такого факту.

 

Глава 3.6. Депутатські запити, запитання, звернення

 

Стаття 109

 1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані у м. Мостиська, а також до голови Мостиської районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших органів державної влади з питань, які віднесені до компетенції Ради. 
 2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 3. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території м. Мостиська, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 4. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.
 5. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, на невідкладний прийом, а також вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 

Глава 3.7. Виконавчий комітет міської ради

 

Стаття 110

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови,  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2.  Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3.  Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.
 4. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради.
 5. Очолює виконавчий комітет міської ради відповідно міський голова.
 6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для міського голови.
 8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 9. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

 

Глава 3.8. Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів

у сфері господарської діяльності

Стаття 111

 1. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом.
 2. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить з необхідності вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, у порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України.
 3. Кожен проект регуляторного акта у сфері господарської діяльності, внесений на розгляд Ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики (ст. 4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст. 8). Відповідальна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, у випадках зазначених у цій статті.                                                                              

Надання відповідальною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє ініціатора проекту регуляторного акта від необхідності винесення проекту на розгляд Ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

 1. У разі внесення на розгляд Ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект. 
  За можливим поданням депутата, постійної комісії Ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення у порядку, передбаченому пунктом 3 цієї статті, підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом чи відповідною постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.
 2. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд Ради щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія у тижневий строк готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, зазначеним у пункті 3 цієї статті. 
 3. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.                           
             При представленні на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, викладеним у пункті 3 цієї статті.
 4. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений.
 5. Планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється у рамках підготовки та затвердження її планів роботи, а також підготовка проектів регуляторних актів Ради може бути передбачена у плані діяльності, що затверджується розпорядженням міського голови. План діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюється на офіційному веб-Сайті Ради.

 

Розділ 4. Відповідальність органів та посадових осіб міської ради

Стаття 112

   Міська рада, її органи та посадові особи, несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 113

   Міська рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед  територіальною громадою про свою діяльність.

 

Розділ 5. Дострокове припинення повноважень ради

Стаття 114 

   1.  Повноваження міської ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.

   2. Повноваження ради припиняється достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” або рада не вирішує питань віднесених до її відання.

   3. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням місцевого референдуму та рішенням Верховної Ради України про призначення позачергових виборів міської ради.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Б.Курцеба